Statut Koła

Statut
Japonica Creativa
Koła Naukowego Studentów Japonistyki
Uniwersytu im. Adama Mickiewicza w Poznanu

I. Przepisy wprowadzające

1. Koło nosi nazwę JAPONICA CREATIVA  / w skrócie JC /.

2. JC jest organizacją naukową, check artystyczną, sportową studentów UAM i działa w ramach UAM.

3. Siedzibą JC jest UAM.

II. Cele i zadania Koła są następujące:

1. Stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów naukowych, podnoszenie poziomu wiedzy  o Japonii i języku japońskim.

2. Popularyzacja wiedzy japonistycznej wśród studentów uczelni a także poza uczelnią.

3. Integracja środowiska japonistów oraz ludzi interesujących się Japonią i językiem japońskim.

4. Prowadzenie dla celów naukowych prac terenowych.

5. Organizowanie obozów, ekspedycji i wyjazdów naukowych tudzież spotkań o charakterze naukowym.

6. Organizowanie seminariów i zjazdów naukowych oraz branie udziału w tego rodzaju imprezach organizowanych przez inne ośrodki naukowe.

7. Rozwijanie innych form aktywności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej studentów.

III. Członkostwo JAPONICA CREATIVA.

1. Członkiem JC mogą być: studenci, pracownicy UAM.

2.Członek Koła decyduje, w jakiej sekcji JC zamierza realizować swą działalność.

3.Członek Koła ma prawo brać udział we wszystkich formach działalności regulaminowej Koła, wybierać i być wybieranym do władz Koła, posiadać legitymację i nosić odznakę JC.

4. Członkostwo Koła traci się przez:

a/ dobrowolną rezygnację złożoną wobec Zebrania Sekcji lub Zebrania Ogólnego Koła,

b/ wykluczenie z Koła mocą uchwały Zebrania Ogólnego na wniosek Prezesa Koła,

c/ utratę statusu, którego posiadanie pozwalało na przystąpienie do Koła.

5. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania JC.

IV. Władze Koła.

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie, w którym uczestniczyć mogą wszyscy członkowie JC, i które decyduje we wszystkich sprawach Koła.

2. Walne Zebranie zwoływane jest przynajmniej raz w ciągu roku akademickiego.

3. Informację o Walnym Zebraniu wraz z jego programem wywiesza się na tablicy    informacyjnej Koła lub Wydziałów przynajmniej na 7 dni przed zebraniem.

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że dotyczą wyborów, albo gdy tajności głosowania zażąda 1/3 części zebranych.

5.Walne Zebranie wybiera spośród członków JC: Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną oraz Kierowników Sekcji.

6.Między Zebraniami Walnymi najwyższą władzą Koła jest Zebranie Ogólne JC, w którym udział biorą członkowie Koła.

7.Zebranie Ogólne zwoływane jest przynajmniej raz w ciągu semestru.

8. Uchwały Zebrania ogólnego zapadają w takim samym trybie jak uchwały Walnego Zebrania.

A. Bieżącą działalnością Koła kieruje Zarząd JC.

B. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy Sekcji.

C. Do obowiązków Zarządu należy:

a/ realizacja uchwał Walnego Zebrania i Zebrania Ogólnego oraz składanie wobec tych zebrań sprawozdań ze swej działalności,

b/ utrzymywanie kontaktów z władzami uczelni i opiekunem JC,

c/ opracowywanie planów działalności Koła z preliminarzem wydatków finansowych,

d/ prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności Koła,

e/ podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania funduszy Koła,

f/ reprezentowanie JC na zewnątrz,

g/ podejmowanie innych czynności związanych z regulaminową działalnością Koła.

D. Kadencja Zarządu trwa 1 rok akademicki.

E. O rozwiązaniu Zarządu z powodu bezczynności, niezgodności działań z regulaminem, przepisami prawa albo programem działania decyduje Walne Zebranie. W takim przypadku następuje wybór Tymczasowego Zarządu, który działa do końca kadencji, w jakiej działać miał rozwiązany Zarząd.

F. Komisja Rewizyjna składająca się z Przewodniczącego-Komisarza oraz dwóch Inspektorów czuwa nad przestrzeganiem przez Zarząd postanowień regulaminu.

G. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

H. Komisja Rewizyjna może wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie Zarządu. W takim przypadku Prezes Koła jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie w trybie natychmiastowym.

I. W ramach Koła działają sekcje specjalistyczne powoływane przez Zebranie Ogólne na wniosek przyszłych członków Sekcji i w oparciu o plan i program działania Sekcji.

J. Pracami Sekcji kierują ich kierownicy.

K. Decyzję o rozwiązaniu Sekcji podejmuje Walne Zebranie Koła.

V. Opiekun Koła, opiekunowie Sekcji.

A. Opiekuna Koła powołuje Rektor spośród pracowników UAM na wniosek członków założycieli albo Zarządu.

B. Opiekuna Sekcji powołuje Opiekun Koła na wniosek albo w porozumieniu z Zarządem.

C. Opiekun Koła i opiekunowie Sekcji są doradcami naukowymi Koła, a Zarząd Koła uzgadnia z nimi ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej.

D. Kadencja Opiekuna Koła i Opiekuna Sekcji trwa 1 rok akademicki.

VI. Fundusze Koła

1. Na fundusze Koła składają się:

a/ składki członkowskie, których wysokość ustala Zebranie Ogólne,

b/ dotacje,

c/ dochody z działalności naukowej i popularyzacyjnej.

2. Za prawidłowe dysponowanie funduszami Koła odpowiedzialny jest Zarząd JC.

3. Za prawidłową dokumentację związaną z dysponowaniem funduszami Koła odpowiedzialny jest Skarbnik Koła.

4. Kontrolę prawidłowego dysponowania funduszami Koła sprawuje Komisja Rewizyjna, która z odpowiednimi wnioskami występuje w tych sprawach wobec Walnego Zebrania.

VII. Uchwalanie i zmiana regulaminu.

1. Regulamin JC uchwala Walne Zebranie Koła większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków Koła.

2. W tym samym trybie Walne Zebranie dokonuje zmian w regulaminie.

VIII. Rozwiązanie Koła.

1. Rozwiązanie JC następuje z mocy uchwały Walnego Zebrania Koła większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków Koła.

2. Następuje w razie:

a/ nieprzejawiania działalności przez okres 1 roku,

b/ prowadzenia działalności niezgodnej z regulaminem, programem, przepisami prawa,

c/ zmniejszenia liczby członków poniżej liczby członków założycieli.

3. W razie rozwiązania JC o majątku Koła decyduje powołana przez Rektora Komisja Likwidacyjna.